kulisy – Egzamin do szkoły teatralnej

Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie

Aby przystąpić do sprawdzianu zdolności artystycznych jako niezbędne minimum należy przygotować:

 • Trzy wiersze klasyczne (sylabiczne lub sylabotoniczne) w tym obowiązkowo spośród utworów Mickiewicza, Słowackiego, Norwida, Wyspiańskiego. Kandydatów na specjalizację „aktor teatru tańca” obowiązuje jeden wiersz klasyczny.
 • Trzy wiersze współczesne (w dowolnej formie wersyfikacyjnej) takich autorów jak np. Przyboś, Herbert, Szymborska, Miłosz Kandydatów na specjalizację „aktor teatru tańca ” obowiązuje jeden wiersz współczesny.
 • Fragment prozy staropolskiej np. Reja, Skargi, Paska, Kitowicza

(należy pamiętać o uwzględnieniu nurtu satyrycznego, ewentualnie bajek lub fraszek).

 • Trzy fragmenty prozy XIX i XX wieku spośród takich autorów jak np. Sienkiewicz, Prus, Żeromski, Andrzejewski, Dąbrowska, Iwaszkiewicz, Mrożek, Gombrowicz. Kandydatów na specjalizację „aktor teatru tańca ” obowiązuje jeden fragment prozy.
 • Trzy piosenki, w tym jedną ludową, jak również jeden utwór wokalno – muzyczny (aria, song, pieśń, kuplet, piosenka kabaretowa). Kandydatów na specjalizację „aktor teatru tańca ” obowiązuje jedna piosenka oraz jeden utwór wokalno-muzyczny.
 • Kandydaci zdający na specjalizację wokalno – estradową winni przygotować co najmniej sześć utworów wokalnych, zróżnicowanych pod względem stylu.

Wszystkie utwory powinny być bardzo dobrze opanowane pamięciowo.

Należy mieć przy sobie teksty przygotowanego repertuaru. Kandydatki winny zaprezentować się Komisji w sukniach lub w spódnicach luźnych do kolan i lekkim obuwiu.

Ćwiczenia aktorskie, których temat podawany jest w trakcie egzaminu praktycznego polegają na odtworzeniu pewnych czynności oraz reakcji uczuciowych na zdarzenie. Tematy i okoliczności tych zadań zostaną podane przez Komisję.

Studia aktorskie, jak również samo wykonywanie zawodu aktora wymagają ogromnej sprawności fizycznej i dobrej kondycji. Ćwiczenia ruchowe i sprawnościowe stanowią znaczący procent zajęć dydaktycznych w czasie studiów.

W trakcie sprawdzania zdolności artystycznych zbadana zostanie przez komisję ogólna sprawność ruchowa, poczucie rytmu oraz wyrazistość ciała.

Kandydaci powinni przynieść ze sobą trykot baletowy lub ściśle przylegający do ciała kostium gimnastyczny (ewentualnie jednoczęściowy kostium kąpielowy).

Wymagana jest znajomość podstawowych kroków przynajmniej jednego z pięciu tańców narodowych (polonez, mazur, krakowiak, kujawiak, oberek).

Kandydaci na specjalizację „aktor teatru tańca” powinni zaprezentować możliwie szeroki wachlarz stylów tanecznych. Ćwiczenia zadawane kandydatowi przez komisję dotyczyć będą w równym stopniu tańca klasycznego jak współczesnego.

Szczególną uwagę komisja zwracać będzie na poczucie rytmu oraz wyrazistość ciała a także sprawność ruchową kandydatów.

Laureaci i finaliści olimpiad (historycznej i polonistycznej) stopnia centralnego są zwolnieni ze sprawdzianu teoretycznego (w końcowej kwalifikacji uzyskują ilość 15 punktów).

I Eliminacja – sprawdzian praktyczny

Zasady I eliminacji dotyczą w jednakowym stopniu kandydatów ubiegających się
o przyjęcie na wszystkie specjalności i specjalizacje Wydziału Aktorskiego.

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna w podkomisjach bada ogólne predyspozycje kandydata do zawodu aktorskiego:

Pierwsza podkomisja sprawdza predyspozycje kandydata w zakresie głosu, wymowy
i ruchu oraz poczucia rytmu. Ten etap ma charakter zbiorowy selekcyjny i nie jest punktowany.

Druga podkomisja bada predyspozycje kandydata pod kątem umiejętności z zakresu interpretacji tekstu. Ten etap ma charakter indywidualny selekcyjny i nie jest punktowany.

Decyzje Komisji Wydziałowej o wyniku postępowania kwalifikacyjnego po I eliminacji podawane są sukcesywnie na tablicy ogłoszeń jako ocena pozytywna lub negatywna.

II Eliminacja

 1. Sprawdzian teoretyczny

Sprawdzianem teoretycznym jest rozmowa kwalifikacyjna kandydata, w trakcie której jest sprawdzany poziom wiedzy kandydata z historii kultury, dramatu i teatru oraz literatury polskiej i powszechnej. W tej części sprawdzianu komisja ocenia kandydata w skali od 0 do 15 punktów.

Powyższe dotyczy osób wymienionych w punkcie od 1 do 3 na str. 3

 1. Sprawdzian konkursowy praktyczny punktowany

W tej części sprawdzianu Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna wyodrębnia trzy niezależne komisje konkursowe dla specjalności aktorstwo dramatyczne, specjalizacji wokalno – estradowej oraz specjalizacji aktor teatru tańca. Należy przynieść ze sobą podkłady muzyczne przygotowanych utworów muzycznych, można również wystąpić z własnym akompaniatorem. Członkowie komisji dokonują indywidualnej oceny kandydata badając jego predyspozycje do przyszłego zawodu, mając na uwadze wymowę, głos, sprawność fizyczną, sposób interpretacji tekstu, śpiewu, improwizacji wokalnej, wykonywanie elementarnych zadań aktorskich i ogólnie pojętą wrażliwość teatralną. Komisja ocenia kandydata w skali od 0 do 85 pkt.

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna w Łodzi

Jednolite studia magisterskie, stacjonarne.

Wydział Aktorski kształci przyszłych aktorów przygotowując ich do pracy w teatrze, w filmie, telewizji,
w radio i na estradzie. Studia na Wydziale trwają 9 semestrów i obejmują m.in. praktyczne i teoretyczne nauczanie rzemiosła aktorskiego w zakresie: elementarne zadania aktorskie, sceny wierszem i prozą, rola klasyczna i współczesna, proza, wiersz, zajęcia przed kamerą, filmowanie aktora, dykcja, impostacja głosu, rytmika, taniec, umuzykalnienie, gimnastyka artystyczna, akrobatyka, plastyka ruchu, szermierka, pływanie, jazda konna oraz historia teatru i literatury, historia sztuki
i kostiumologii, historia filmu, formy wizualne, języki obce.

Absolwenci Wydziału – po zaliczeniu ról w przedstawieniach dyplomowych oraz po przygotowaniu
i obronie teoretycznej pracy magisterskiej – otrzymują tytuł magistra sztuki.

PODANIA i DOKUMENTY

Przystępując do egzaminu wstępnego na studia aktorskie powinieneś/powinnaś złożyć następujące dokumenty:

 • podanie – ankietę osobową
 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości
 • fotokopię dowodu osobistego (wiarygodność poświadcza uczelnia)
 • swą aktualną fotografię (jak do dowodu osobistego) – 5 sztuk
 • dowód opłaty za egzamin wstępny

Twoje podanie o przyjęcie powinno zawierać dokładny adres zamieszkania oraz adres do korespondencji wraz z kodem pocztowym i numerem telefonu.
Komplet wymaganych dokumentów wraz z dowodem wpłaty za egzamin powinien znajdować się w wiązanej teczce. Po przyjęciu dokumentów opłata egzaminacyjna nie podlega zwrotowi.

Warunki przystąpienia do egzaminu wstępnego.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu wstępnego jest złożenie w Dziekanacie Wydziału Aktorskiego:

1. wymienionych dokumentów
2. wniesienie opłaty egzaminacyjnej 130 zł.

Termin składania dokumentów do 31 maja 2008 r.
Orientacyjny termin rozpoczęcia egzaminów wstepnych – trzecia dekada czerwca 2008 r.

Egzamin wstępny

Kandydat przystępujący do egzaminu powinien posiadać predyspozycje niezbędne do pracy
w zawodzie: twórczą wyobraźnię, wrażliwość i odporność psychiczną, prawidłową wymowę, wrażliwy słuch, odpowiedni głos, poczucie rytmu, ponadprzeciętną sprawność fizyczną.

Kandydat winien wykazywać zainteresowanie zagadnieniami szeroko rozumianej kultury i sztuki.

Do egzaminu wstępnego kandydat zobowiązany jest wybrać i przygotować następujący repertuar:

 • cztery wiersze:
  jeden z epoki renesansu polskiego lub europejskiego
  jeden z okresu romantyzmu polskiego ewentualnie europejskiego
  jeden z okresu 20-lecia międzywojennego
  jeden z okresu po 1945 roku, ze szczególnym uwzględnieniem ostatniego 10-lecia.
 • dwa monologi – ze sztuk klasycznych pisane wierszem:
  pierwszy – autorstwa jednego z dramaturgów polskich
  drugi z repertuaru dramatycznej klasyki europejskiej lub światowej
 • cztery fragmenty prozy:
  dwa z utworów klasyki polskiej lub światowej
  dwa z utworów współczesnej prozy polskiej lub światowej
  Uwaga: umownie do klasycznych zaliczamy utwory napisane przed drugą wojną światową, do współczesnych napisane od tego okresu do dzisiaj. Wymagana jest znajomość całego dzieła literackiego, z którego dokonano wyboru monologu lub fragmentu prozy.
 • Należy przygotować dwa utwory wokalne:
  piosenkę ludową – śpiewaną a-capella,
  do wyboru pieśń lub piosenka kabaretowa, lub piosenka musicalowa
  Uwaga: dozwolony jest akompaniament własny, osoby towarzyszącej lub podkład muzyczny na taśmie magnetofonowej.

I. Eliminacja – ma charakter selekcyjny i obejmuje ocenę:

 • warunków scenicznych,
 • głosu i słuchu,
 • wymowy,
 • interpretacji wiersza i prozy.
  Uwaga: Teksty przygotowane do prezentacji należy obowiązkowo przepisać na maszynie
  z podaniem tytułu utworu, autora oraz nazwiska kandydata i dołączyć do dokumentów najpóźniej
  w dniu egzaminu.

Uzyskanie pozytywnych ocen I eliminacji kwalifikuje kandydata do drugiej eliminacji.

II. Eliminacja – jest egzaminem konkursowym – punktowanym i obejmuje:

 • Interpretację:
  wiersza klasycznego i współczesnego,
  monologu,
  prozy klasycznej i współczesnej,
  utworu wokalnego,
 • ocenę sprawności fizycznej:
  należy przygotować krótki (60 sek. maks.) rytmiczny układ gimnastyczny z podkładem muzycznym (własny nośnik elektroniczny) zawierający następujące elementy gimnastyczne: przewrót w przód, przewrót w tył, mostek, waga (arabeska). Oprócz układu do muzyki można zademonstrować dodatkowo inne przygotowane przez siebie ćwiczenia.
  sprawdzian z umiejętności tanecznych, poczucia rytmu i umuzykalnienia.
  Uwaga! dotycząca tańca należy wykazać się umiejętnością podstawowych kroków przynajmniej jednego tańca towarzyskiego (tango, walc, cha-cha, rumba … itp.) oraz jednego tańca ludowego (mazur, krakowiak, kujawiak, oberek).

Uzyskanie pozytywnych ocen z w/w dyscyplin i sprawdzianów kwalifikuje kandydata do egzaminu końcowego.

III. Egzamin konkursowy (końcowy) punktowany.

 • Elementarne zadania aktorskie
  kandydat otrzymuje temat zadania (fabułę i okoliczności określa komisja)
 • Zadania aktorskie przed kamerą.
  Rozmowa kwalifikacyjna dotycząca problemów życia kulturalnego w Polsce i na świecie.

Na podstawie punktów uzyskanych przez kandydatów Wydziałowa Komisja Egzaminacyjna ustala listę przyjętych na I rok studiów.

Akademia Teatralna w Warszawie

Limit miejsc: 20 (ok. 40 kandydatów na miejsce)

Kandydaci, którzy ukończyli 22 rok życia dodatkowo składają podanie do dziekana o dopuszczenie do egzaminu wstępnego ( z krótkim uzasadnieniem).
Kandydaci na jednolite dziewięciosemestralne stacjonarne studia magisterskie na Wydziale Aktorskim, zdają egzamin konkursowy w trzech etapach.

I ETAP – ELIMINACJA WSTĘPNA

Kandydat wybiera jeden utwór z 5 przygotowanych wcześniej i zgłoszonych wraz z dokumentami tekstów i prezentuje jego interpretację komisji egzaminacyjnej. Komisja może prosić o przedstawienie fragmentów innych utworów z listy repertuarowej kandydata. Kandydat jest oceniamy w skali dwustopniowej: dst. lub ndst. Uzyskanie czterech pozytywnych ocen: z wymowy, głosu, interpretacji i warunków scenicznych kwalifikuje kandydata do drugiej – konkursowej części egzaminu.

II ETAP – EGZAMIN PRAKTYCZNY składa się z dwóch punktowanych części:

1. egzamin rytmiczno-ruchowy:
2. sprawność fizyczna 0 – 10 pkt.
3. sprawność taneczno – rytmiczna 0 – 10 pkt.

Kandydat może uzyskać max.: 20 pkt.
– REGZAMIN AKTORSKI

– warunki dykcyjne 0 – 15 pkt.

– warunki głosowe 0 – 15 pkt.

– interpretacja tekstów0 – 15 pkt.

– zadania aktorskie 0 – 15 pkt.

– interpretacja piosenki 0 – 15 pkt.

§ warunki sceniczne 0 – 15 pkt.

Kandydat może uzyskać max.: 90 pkt.
W całym egzaminie praktycznym kandydat może uzyskać max. 110 pkt.

III ETAP – EGZAMIN TEORETYCZNY

Sprawdzian wiedzy o dramacie i teatrze polskim i powszechnym oraz tła historycznego, literackiego, filozoficznego i estetycznego ważnych epok teatralnych (do współczesności włącznie). Punktowane są cztery zagadnienia:

– teatr wśród sztuk 0 – 8 pkt.

– dramat polski i powszechny 0 – 8 pkt.

– wybrane zagadnienia współczesnego życia społecznego i kulturalnego 0 – 8 pkt.

– forma i logika wypowiedzi 0 – 8 pkt.

Celem egzaminu teoretycznego jest zbadanie kompetencji intelektualnych kandydata w procesie interpretacji współczesnej kultury i sztuki.
Z uwagi na specyficzny zakres wymaganej wiedzy sprawdzian obowiązuje wszystkich kandydatów.
Kandydaci mogą uzyskać w III etapie max. 32 pkt

■ ■ ■ ■ ■

O przyjęciu na pierwszy rok studiów na Wydział Aktorski decyduje ogólna suma punktów.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: